Wytypuj wynik meczu

Najlepsi gracze:

 1. 1. Szmoks 33 pkt
 2. 2. Hubson 33 pkt
 3. 3. elektra1 32 pkt
 4. 4. sędzia1 30 pkt
 5. 5. DawidLK 30 pkt
 1. 6. Silvinio2 29 pkt
 2. 7. mamamilosza123 29 pkt
 3. 8. Greg 29 pkt
 4. 9. matusiewicz 29 pkt
 5. 10. Marcin1921 29 pkt

Zarejestruj się

Znam i akceptuję regulamin.

Jestem osobą, która ukończyła 18 lat i zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji konkursu LIGA TYPERÓW jest Kontakt Simon S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych dostępne jest na stronie Ochrona danych osobowych. W każdym czasie może Pani/Pan usunąć/zmienić swoje dane kontaktując się z nami pod adresem iod@kontakt-simon.com.pl.

Zasady gry

 1. Zarejestruj się, aby mieć możliwość typowania wyników meczów Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024.
 2. Zaloguj się i podaj nam swój typ. Typowanie danego meczu rozpoczyna się 24 godziny przed jego startem.
 3. Za każde poprawnie wytypowane rozstrzygnięcie meczu (wygrana, remis, przegrana) otrzymasz 1 punkt, a za każdy dokładnie wytypowany wynik otrzymasz dodatkowe 3 punkty.
 4. Posiadacze dziesięciu najlepszych wyników punktowych po zakończeniu zabawy, otrzymają nagrody.

Nagrody

Regulamin

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu jest Kontakt-Simon S.A. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach przy ulicy Bestwińskiej 21, dalej nazywany Organizatorem Konkursu.
 2. Konkurs rozpoczyna się 14 czerwca 2024 i trwa do 14 lipca 2024.
 3. Konkurs ma charakter otwarty, a biorące w nim udział osoby nazwane są dalej Uczestnikami.
 4. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie, zamieszkałe na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Konkurs rozpowszechniony jest w środkach masowego przekazu (Internet), na oficjalnej stronie konkursowej www.liga-typerow.com.pl oraz w punktach sprzedaży produktów Organizatora na terenie Polski.

 

Zasady udziału

 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 2. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego regulaminu w czasie rejestracji Użytkownika na stronie www.liga-typerow.com.pl.
 3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnionych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu a w przypadku otrzymania nagrody celem jej przekazania przez Organizatora Konkursu.
 4. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez Uczestnika jest wytypowanie na internetowej stronie konkursowej www.liga-typerow.com.pl wyników poszczególnych meczów podczas rozgrywek Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2024, trwających od 14 czerwca do 14 lipca 2024.
 5. Możliwość typowania danego meczu uaktywnia się 24 godziny przed jego rozpoczęciem i kończy w momencie startu spotkania.

 

Punktacja oraz nagrody

 1. W czasie trwania konkursu Organizator będzie przyznawał Uczestnikom ilość punktów według poniższej skali:
  -    za wytypowanie przegranej, remisu lub wygranej – Organizator przyzna 1 punkt
  -    za wytypowanie dokładnego wyniku  - Organizator przyzna dodatkowe 3 punkty
  Typowanie dotyczy wyłącznie regulaminowego czasu gry. Wyniki z dogrywek oraz rzutów karnych nie są uwzględniane.

 2. W przypadku kiedy dwóch lub więcej Uczestników osiągnie tę samą ilość punktów, na koniec Konkursu o przyznaniu nagrody będzie decydować czas (dzień, godzina, minuta, sekunda), w myśl zasady - kto wcześniej zdobędzie największą ilość punktów ten wygrywa.

 3. Do dnia 31 lipca 2024 roku, Organizator opublikuje na stronie konkursowej www.liga-typerow.com.pl zwycięzców Konkursu i nagrodzi ich, wg poniższych kryteriów:

  - Uczestnikowi Konkursu, który otrzyma najwyższą ilość punktów, Organizator przekaże nagrodę za pierwsze miejsce:
    konsolę SONY PlayStation 5 Slim + 2 kontrolery oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto otrzymanej nagrody rzeczowej*

  - Uczestnikowi Konkursu, który otrzyma drugą co wielkości ilość punktów, Organizator przekaże nagrodę za drugie miejsce:
    oficjalną piłkę Mistrzostw Europy 2024 oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto otrzymanej nagrody rzeczowej*

  - Uczestnikowi Konkursu, który zdobędzie trzecią co do wielkości ilość punktów Organizator przekaże nagrodę za trzecie miejsce:
    oficjalną koszulkę reprezentacji Polski oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto otrzymanej nagrody rzeczowej*
    Koszulka zostanie zamówiona i dostarczona po podaniu preferowanego rozmiaru przez Laureata trzeciego miejsca.

  - Uczestnikom Konkursu, którzy uplasują się na miejscach od czwartego do dziesiątego, Organizator przekaże nagrodę:
   opaskę MiBand Xiaomi oraz nagrodę pieniężną w wysokości 1/9 wartości brutto otrzymanej nagrody rzeczowej*.

  * Wydanie nagród nastąpi do 31 sierpnia 2024 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. Organizator informuje Uczestników, że w przypadkach przewidzianych przez ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, podmiot wydający nagrodę zobowiązany jest jako płatnik pobrać kwotę należnego podatku zryczałtowanego przed wydaniem nagrody i odprowadzić do właściwego Urzędu Skarbowego. Kwota pieniężna stanowiąca element nagrody nie zostanie wydana Zwycięzcom, lecz przekazana do Urzędu Skarbowego przez Organizatora  stosownie do przepisów ustawy o PIT.

 

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Uczestników Akcji przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa, w tym w szczególności w ustawie o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781) oraz Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

 2. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji „Liga Typerów” jest Kontakt-Simon S.A., z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, kod pocztowy 43-500, ul. Bestwińska 21.  W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kontakt-simon.com.pl lub pisząc na wskazany adres siedziby Administratora.

 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu przeprowadzenia Akcji na podstawie udzielonej zgody.

 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w Akcji.

 5. Uczestnik Akcji zachowuje prawo:
  a) dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania , cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 6. Pełna klauzula informacyjna Administratora znajduje się na stronie Ochrona danych osobowych.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo  przerwania, zmiany lub przedłużenia Konkursu w razie wystąpienia przyczyn od niego niezależnych.
 2. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego Regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora Konkursu (Biuro Marketingu) w terminie do 14 dni od momentu powiadomienia zwycięzców o wynikach Konkursu. Reklamacje przesłane po upływie powyższego 14-dniowego terminu nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie do 14 dni od ich otrzymania. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.